Conference Neutron


2023

mjr. doc. Ing. Jiří Janda, Ph.D.; Univerzita obrany

Příspěvek byl zaměřen na studium schopnosti dělení signálu vznikajícího gama a neutronovým zářením ve scintilačních koktejlech, které byly připraveny v normální a dusíkové atmosféře. Byly zkoumány scintilátory obsahující kombinaci PPO jako primární luminofor a MSB jako sekundární luminofor v koncentracích od 0,5 wt% po 30 wt% s rozpouštědly na bázi benzenu, naftalenu a lineárních alkylbenzenech. Bylo zjištěno, že nejlepších výsledků dosahuje rozpouštědlo 1-methyl naftalen a diisopropyl naftalen, u kterých bylo zhášení vlivem kyslíku nejmenší a hodnoty FOM=1,27 bylo dosaženo na nejnižší energii. Lze konstatovat, že tyto dvě rozpouštědla mohou být použity k přípravě kapalných scintilátorů pro ng diskriminaci i bez zbavení kapaliny rozpuštěného kyslíku.

Prezentace UNOB


Prezentace AV

Prezentace VF


Ing. Michal Kubíček, Ph.D.; VUT UREL Ionizing radiation R&D at DREL

Výzkumu a vývoji v oblasti ionizujícího záření se na Ústavu radioelektroniky věnuje skupina speciální elektroniky a embeded systémů. Ta se této oblasti začala věnovat v souvislosti s projekty se společností VF Černá Hora. Z počátku šlo o vývoj v oblasti polovodičových detektorů PH32, kde se skupina věnovala vývoji elektroniky pro komunikaci s těmito detektory, a to jak na bázi MCU tak FPGA. Dále jsme spolupracovali na opakované výrobě a úpravách designu digitalizačních karet FD-11, vývoji karet FD-17. Následoval projekt MPO, v rámci nějž jsme se podíleli na vývoji elektroniky pro spektrometrickou sondu SND-02 (digitalizační karta FD-23) a začali se věnovat problematice zpracování signálů z proporcionálních detektorů, které se věnujeme dodnes. Dále spolupracujeme s firmou UJP Praha, pro které realizujeme vývoj elektroniky pro pixelové detektory PHpix. Na Ústavu Mikroelektroniky paralelně probíhá vývoj a optimalizace výroby těchto detektorů. V souvislosti s novým zaměřením našeho ústavu na oblast space (především návrh nanosatelitů), jsme se začali zabývat problematikou odolnosti elektronických součástek vůči ionizujícímu záření. Zde jsme zatím na začátku, snažíme se v oblasti zorientovat a navázat kontakty na firemní a výzkumná pracoviště.

Kromě vývoje embeded systémů se na Ústavu radioelektroniky věnujeme několika dalším oblastem: Radiové a komunikační systémy: analýza a modelování šíření radiových signálů, analýza a zpracování signálů, návrh a optimalizace částí komunikačních systémů, návrh anténních systémů. Pro tuto oblast disponujeme specializovaným vybavením přístroji s frekvenčním rozsahem až do 110 GHz (spektrální analyzátory, vektorové obvodové analyzátory, RF digitizéry, bezodrazová komora pro měření EMC a bezodrazová komora pro antén…). Dále disponujeme laboratoří optických komunikací, která se zabývá nejen optovlákovými systémy, ale i bezabelovým přenosem světla (LED i laser), a netradiční aplikací optických vláken a optických senzorů.

Prezentace VUT